Šola v letošnjem letu nadaljuje z  uresničevanjem koncepta dela z nadarjenimi učenci, ki izhaja iz nalog, ki jih šoli za delo z nadarjenimi učenci nalaga Zakon o OŠ. Z uvajanjem koncepta za delo z nadarjenimi želimo uresničevati nalogo šole, da vsakemu učencu omogoča napredovanje v skladu z njegovimi  zmožnostmi.

Postopke evidentiranja in identificiranja nadarjenih bomo izvajali v 4. razredih na predlog razrednika in učiteljev, ki poučujejo učence. Po končanem postopku identificiranja (za učence, katerih starši bodo s postopkom soglašali), bo šola vsako leto oblikovala individualizirane programa za razvijanje in podpiranje nadarjenosti pri pouku, šolskih in izvenšolskih dejavnostih.

1. triada: Delo z nadarjenimi učenci je predvideno kot individualizacija, akceleracija ali usmerjanje v interesne dejavnosti v okviru ponudbe šole in zunanjih izvajalcev.

2. triada: Postopek identificiranja različnih nadarjenosti se nadaljuje, ponujene so že tudi nove dejavnosti v obliki interesnih dejavnosti, izbirnih predmetov, učence vključujemo v projekte in raziskovalne naloge, na šoli bomo zbirali informacije o dejavnostih, ki jih organizirajo različne institucije izven šole: Zveza prijateljev mladine, knjižnica, kulturni dom, glasbena šola… ter učence in starše obveščali o možnostih vključevanja.

3. triada: Poleg vseh že navedenih oblik se dodajo oblike, pri katerih se občasno družijo nadarjeni učenci med seboj. To bodo različne nove dejavnosti, možna so tudi sobotna srečanja ali počitniški tabori, v katere bomo učence sistematično usmerjali ali jih tudi sami organizirali.

Starše vabimo k sodelovanju s ponudbami svojih dejavnosti ali z idejami za popestritev ponudbe. Z uvajanjem koncepta za delo z nadarjenimi želimo uresničevati nalogo šole, da vsakemu učencu omogoča napredovanje v skladu z njegovimi zmožnostmi.

PREDVIDENE DEJAVNOSTI V OKVIRU DELA Z NADARJENIMI, UČNO USPEŠNIMI UČENCI IN UČENCI S POSEBNIMI INTERESI 

V okviru dela z nadarjenimi učenci smo že v lanskem šolskem letu razširili nabor učencev tudi na učence, ki niso evidentirani kot nadarjeni, so pa učno uspešni in izkazujejo posebne interese na različnih področjih (umetniško, literarno, naravoslovno-matematično …). Za vse pripravljamo zanimive delavnice, ki se bodo odvijale na šoli in izven.  

 DEJAVNOST PREDVIDEN TERMIN 
 Tabor za nadarjene v CŠOD 6. – 9. r (Rakov Škocjan) 24. – 26. 11. 23 
 Tabor za nadarjene v CŠOD 4. – 5. r (Rakov Škocjan) 8. – 10. 12. 23 
 Ogled gledališke predstave v angleščini v Kulturnem domu Izola november 2023 
 Nočitev na šoli (petek-sobota) marec 2024 
 Popoldanske delavnice na šoli po dogovoru 
 Popoldan s čebelami (šolski čebelnjak) maj 2024 
 Dejavnost, ki se pojavi med šolskim letom; nenačrtovano/zunanji ponudniki, učitelji na šoli po dogovoru