Psihologinja


Meta Pavletič Pieri
Telefonska številka: (05) 73 11 884
Elektronska pošta: meta.pavletic(na)os-sezana.si

Pedagoginja


Irena Fabčič
Telefonska številka: (05) 73 11 883
Elektronska pošta: irena.fabcic(na)guest.arnes.si

Specialna in rehabilitacijska pedagoginja


Živa Sterniša
Telefonska številka: (05) 73 11 883
Elektronska pošta: ziva.sternisa1(na)guest.arnes.si.


*(pri elektronskih naslovih (na) nadomestimo z @ )

Pomoč v svetovalni službi lahko poiščete starši, učenci ali učitelji, ko naletite na probleme, ki se odražajo v učni uspešnosti otroka, psihičnem počutju ali izstopajoči vzgojni problematiki.

Temeljne naloge šolske svetovalne službe so:

 • vzpodbujanje drugačnih oblik sodelovanja s starši in izvajanje programa Šola za starše;
 • izdelava in usklajevanje programov, ki jih izvajajo specialni pedagogi (mobilne službe) ali  drugi učitelji individualne pomoči za pomoč učencem s posebnimi potrebami;
 • koordiniranje dela in delne priprave individualnih načrtov šolanja za učence s posebnimi potrebami, spremljanje in evalvacija izvajanja individualnih načrtov;
 • evidentiranje, nominiranje in identificiranje učencev z različnimi oblikami nadarjenosti in koordiniranje dela z nadarjenimi učenci za razvijanje evidentirane nadarjenosti;
 • sodelovanje z razredniki pri izdelavi individualiziranih načrtov za identificirane nadarjene učence;
 • delo koordinatorja dejavnosti za nadarjene učence;
 • poklicno informiranje in usmerjanje – poklicna orientacija;
 • pomoč strokovnim delavcem, staršem in učencem pri reševanju učno-vzgojnih vprašanj;
 • svetovanje staršem pri razreševanju različnih dilem in vprašanj, povezanih z osebnostnim razvojem, vzgojo in izobraževanjem otrok;
 • svetovanje učencem pri razreševanju različnih težav, povezanih z lastnim razvojem, učenjem, odnosi s starši, učitelji, vrstniki;
 • svetovanje učiteljem pri razreševanju različne učno-vzgojne problematike, povezane z delom, načrtovanjem učnega procesa in razreševanjem konfliktnih situacij;
 • izvajanje individualnih in skupinskih korektivnih vaj za učence s posebnimi potrebami ter sodelovanje z zunanjimi  strokovnimi delavci;
 • izvajanje programa Šola za življenje (v okviru RU ali EID);
 • sodelovanje v obsežnejšem pedagoško-psihološkem projektu po razpisih in v skladu s smernicami MŠZŠ;
 • razporejanje raznih oblik socialne pomoči učencem in organiziranje pomoči med letom;
 • sistematično načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela;
 • raziskovanje in svetovanje pri reševanju aktualne vzgojno-izobraževalne problematike;
 • spremljanje in analiza učnega uspeha in vzgojne problematike;
 • raziskovalno delo s spremljanjem in evalvacijo prednostnih nalog – projekti;
 • uvajanje novosti s pedagoško-psihološkega področja in pomoč pri delu v projektih in drugih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela;
 • organizacija in vodenje izobraževanja pedagoških delavcev;
 • koordinacija pedagoške prakse in pripravništva;
 • koordiniranje različnih področij dela in projektov v okviru mednarodnega sodelovanja šole;
 • prizadevanje za spreminjanje psiho-socialne klime na šoli.