Knjižnično informacijsko znanje (KIZ) je splošno znanje o informacijskih virih, njihovi izbiri in uporabi za določene namene. Učni načrt za devetletno osnovno šolo vključuje tudi knjižnična informacijska znanja (KIZ), kjer učenci spoznajo knjižnico in njene informacijske vire, poizvedujejo in raziskujejo, berejo, poslušajo, gledajo ter uporabljajo računalniške in komunikacijske tehnologije za pridobivanje in uporabo informacij. 

Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj (KIZ) izhajajo iz temeljnih ciljev vzgojno-izobraževalnega dela. Knjižničarka načrtuje vsebine in cilje KIZ za posamezen razred v letnem delovnem načrtu. Ure vključujejo razvijanje vseh vrst pismenosti, temeljni cilj izobraževanja v knjižnici pa je informacijska pismenost, ki se uresničuje ob povezavi različnih predmetnih področij s šolsko knjižnico. 

Vsebine in cilji tematskih sklopov knjižničnih informacijskih znanj zajemajo obdobje od 1. do 9. razreda osnovne šole, sklopi pa se postopoma nadgrajujejo. Knjižnična informacijska znanja načrtuje in izvaja knjižničarka samostojno ali skupaj z razrednim učiteljem oz. učiteljem posameznega predmetnega področja. Njihovemu izvajanju so namenjene po štiri pedagoške ure letno, kar pomeni 36 pedagoških ur v devetih letih šolanja.

Učenci: 

  • v knjižnici pridobivajo znanja, spretnosti in navade za vseživljenjsko izobraževanje, 
  • se navajajo na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter zavzemajo pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, motivaciji za branje in estetskem doživljanju, 
  • z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo probleme in se učijo učinkovitih strategij njihovega reševanja,
  • razvijajo različne spretnosti in sposobnosti, npr. komunikacijske, informacijske, raziskovalne,
  • spoznajo knjižnični fond – knjižno in neknjižno gradivo – in druge informacijske vire v šolski knjižnici,
  • se seznanijo z bibliografskimi podatki knjižničnega gradiva, ki ga znajo identificirati,
  • spoznajo primarne in sekundarne informacijske vire in jih znajo uporabljati za tekoče informiranje,
  • znajo uporabljati globalno informacijsko omrežje kot orodje za iskanje podatkov in kritično vrednotenje informacij,
  • spoznajo pojem citat, citiranje in referenca za potrebe raziskovalnega in projektnega dela.